И :   ی ی compatibility view ѐ Tools ѐ Internet explorer یی.

1- ی یی   ѐ  Internet explorer  Firefox   یی.

2- جهت ورود به سامانه آموزشی در قسمت "کد کاربری" از شماره دانشجویی و در قسمت "کلمه عبور" از شماره شناسنامه خود استفاده نمایید.

3- ی ی ی ʘی ی ی ی یی. ی ی ی .

4- ی ی ی ی .